Сургалтын арга зүй

Үндсэн бүлэг

  1. Танин мэдэх үйл ажиллагаа (ажиглах, харьцуулах, жиших, өөрийн үгээр ярих)
  2. Сонсох, унших, бичих
  3. Харилцах үйл ажиллагaa (багаар ажиллах, ярилцах)
  4. Бусдын ба өөрийн бүтээлийг тайлбарлах, үнэлэх

Бэлтгэл бүлэг

  1. Хэрэгсэлтэй болон хэрэгсэлгүй тоглох
  2. Зурах, наах, эвлүүлэх, хайчлах
  3. Дуулах, бүжиглэх, жүжиглэх
  4. Турших, загварчлах, биечлэн үзүүлэх

Бага бүлэг