Бидний зорилго

Үндсэн ангид дараахь чадварыг олгоно:

 • Дармал ба бичмэл үсгийг харьцуулах, үсгийг нүдэлж тогтоох
 • Тухайн авиаг зөв, тод хэлж сурах
 • Тухайн авиа орсон үг хэллэгийг олж хэлэх
 • Эгшиг ба гийгүүлэгч үсгийг ялгах
 • Гийгүүлэгч үсгийг богино, урт, хос эгшиг үсэгтэй холбон унших
 • Үе холбон үг, өгүүлбэр унших, уншиж ойлгосноо харуулах
 • Уншсанаа бусдад ярьж тайлбарлах (зөв, ойлгомжтой)
 • Өгүүлбэрээс нэрлэсэн үгийг олох, тайлбарлах, асуулт тавих (хэн?, юу?, ямар?, хэд?, яав? г.м.)
 • Ярихдаа үгийг үндсэн утгаар нь хэрэглэх, зарим үгийн эсрэг утгыг олох
 • Өгүүлбэр зохиох (зураг ба тулгуур үг ашиглах, үгсийг байрлуулах)
 • Өгүүлбэрт үг нэмж, хасах
 • Зураг ажиглаж, эх зохион ярьж, бичих

Бэлтгэл ангид унших, бичих дадалд аажмаар бэлтгэж суурь бий болгоно. Үүнд:

 • Дүрслэгдсэн зүйлийг нэрлэх, гадаад шинжийг нь тоочих, үйл явдлыг өгүүлэх
 • Багшийн уншиж болон ярьж өгсөн үлгэр, зохиолыг сонсож ойлгох, ойлгосноо илэрхийлэх
 • Өөрт тохиолдсон болон үзсэн харсан, сонссон зүйлийн тухай ярих
 • Шүлэг зохиолыг цээжлэх, бусдад уран тод уншиж өгөх
 • Цэг холбож, үсгийн дүрс үүсгэн бичих